O projektu

 

Stavební parcely v Ondřejovicích je nový projekt stavebních parcel vybavených inženýrskými sítěmi pro výstavbu 13 nových rodinných domů v zastavitelné ploše O-Z15, ve funkční ploše SO – plochy smíšené obytné venkovské. Vzhledem k umístění pozemků ve III. zóně Chráněné krajinné oblasti Jeseníky má tento projekt svá specifika, jak po stránce technické a stavební, tak po stránce projekční a následného povolování staveb na území CHKO Jeseníky. Na samém počátku přípravy v roce 2021 byl budoucí záměr projednán a konzultován s dotčenými úřady, jak ve věci možné výstavby rodinných domů, tak ve věci zásobování nových RD vodou a čištění odpadních vod. Jelikož v obci Ondřejovice není vybudován veřejný vodovod a kanalizace, bylo při zadání možnosti ověřit zásobování RD pitnou vodou z nových vrtaných studní, kladen důraz na to, aby nebyly ovlivněny zdroje vody – studny v blízkém okolí i v celé obci, dále na čištění odpadních vod a nakládání s přečištěnou odpadní vodou v souladu s místními podmínkami. Hydrogeologickým průzkumem a dlouhodobými čerpacími zkouškami bylo ověřeno a potvrzeno, že dlouhodobá vydatnost našich vrtů, které jsou v lokalitě provedeny, několikanásobně převyšuje budoucí spotřebu vody pro všech 13 plánovaných RD.

Byly zpracovány celkem dva biologické posudky : Biologické hodnocení podle §67 a tzv. Naturové posouzení podle §45, odst. i) se zaměřením na výskyt chráněných ptaků. Vyhodnocení obou posudků vyloučilo výskyt chráněných živočichů a rostlin v ploše O-Z15. Projektanti dokázali po vzájemných konzultacích s dotčenými úřady požadavky investora, vodoprávního úřadu a správy CHKO splnit. Územní studie plochy O-Z15, která řeší možnosti budoucí výstavby a její limity, je k nahlédnutí a stažení níže …

Chtěli bychom tímto upozornit, že informace uveřejněné na webové stránce  https://www.ondrejovickesedlo.cz  týkající se nedostatku podzemní vody v lokalitě a našeho přístupu k ochraně přírody ve III. zóně CHKO Jeseníky, stejně jako výskytu chráněných rostlin a živočichů, nejsou pravdivé a byla podána žaloba, kterou se budeme zveřejňováním těchto zavádějící informací, jejímž účelem je poškodit nás, jako vlastníka dotčených pozemků, soudně bránit.

Pod odkazem níže je zveřejněna odpověď správy CHKO na dotaz o poškození chráněných rostlin, či zničení části CHKO.

Poskytnutí informací_CHKO_ondrejovickesedlo.cz