Popis čištění odpadních vod na ploše O-Z15 Ondřejovice

Pro likvidaci odpadní vody bude v území realizována jednotná kanalizace. Ta bude odvádět přečištěnou odpadní vodu a srážkovou vodu za střech RD, akumulačních a retenčních nádrží, přes vypouštěcí objekt do vodního toku. Před tímto objektem bude umístěno rákosové pole (kořenová ČOV)  s vertikálním čištěním a recirkulací. Kořenová ČOV je do systému vložena jako pojistný čistící prvek. Recirkulačním potrubím bude propojena s podzemní požární nádrží objemu 22 m3. Zásoba vody v požární nádrži a recirkulační systém zajistí dostatek vláhy pro vegetaci v kořenové ČOV pro případ nízkého přítoku vody v kanalizaci.

Každý RD bude mít samostatnou ČOV s druhým, třetím a čtvrtým stupněm čištění, tedy ČOV s osvitem UV zářením, srážením fosforu a pískovým filtrem.

Variantně lze použít u každého RD vertikální vegetační ČOV s recirkulací, která nevyžaduje zařízení pro srážení fosforu.

Za každou ČOV bude jako třeti a čtvrtý stupeň čištění umístěný pískový filtr a UV desinfekce.

Přečištěná odpadní voda bude kanalizační stokou odvedena do kořenové ČOV.  Za ní bude přečištěná voda odtékat do vodního toku. 

Provoz vodovodního řádu a kanalizace bude podléhat legislativním pravidlům provozu sítí pro veřejnou potřebu.

 

Popis zásobování pitnou vodou na ploše O-Z15 Ondřejovice

Na pozemcích jsou provedeny 2 vrtané studny jako zdroje pitné vody, které v dubnu roku  2021 na pozemcích vytyčil pro tento záměr, hydrogeolog obeznámený se záměrem i místními geologickými poměry, ing. Petr Ulahel.

Každá studna bude vybavena čerpadlem a šachtou, ve které bude umístěna technologie pro zajištění tlaku vody ve vodovodním řadu, akumulací a úpravnou vody.

V projektu vodovodu a HG posudku je stanovený maximální pokles hladiny spodní vody ve studni a dosah poklesu hladiny spodní vody  „HSV“ do 30 m od každého jednotlivého vrtu.

Nejbližší stávající studny jsou od budoucích plánovaných vrtů vzdálené více než 80 m.

Na základě výsledků dlouhodobých dynamických čerpacích zkoušek provedených souběžně u obou vrtů, bylo hydrogeologem stanoveno jmnožství vody, které je možné z vrtů čerpat. Toto množství více než 8-násobně převyšuje plánovanou potřebu vody. Jinými slovy, studny mají dostatečnou kapacitu pro zásobování všech plánovaných rodinných domů.

Studny i rodinné domy budou vybaveny technologií pro akumulaci pitné vody. V praxi to znamená, že ze studní bude odčerpáváno pouze malé konstantní množství vody v průběhu několika intervalů za 24 hod, a tato akumulovaná a uklidněná voda bude následně odvedena vodovodem do jednotlivých staveb.

V PD je popsáno zpětné využití akumulované srážkové vody v jednotlivých rodinných domech.

 

Konzultace s úřady

Výše uvedené technologie pro zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod byly před zahájením projekčních prací konzultovány se všemi dotčenými úřady, přičemž byly zapracovány jejich podmínky a podněty.

Po té bylo všemi úřady potvrzeno, že záměr vybudování nových stavebních pozemků v Ondřejovickém sedle včetně inženýrských sítí je možný, při splnění podmínek dotčených úřadů a v souladu s ochranou přírody a krajiny.

Konzultace s úřady a projektanty provedl investor ještě před tím, než byly na pozemky uzavřeny kupní smlouvy s původními vlastníky.

Konzultováno bylo s odbornými referenty těchto dotčených úřadů:

Stavební úřad Zlaté Hory

Odbor územního plánování v Jeseníku

Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad v Jeseníku

Správa CHKO Jeseníky

Povodí Odry

Lesy ČR jako správce vodního toku

Česká asociace hydrogeologů